Φρεάτιο φωτισμού υπόγειου χώρου, τύπου "κουρ ανγκλαιζ"

Για την προστασία του χωρου από την υγρασία γίνεται εξωτερικά κατασκευή απομάκρυνσης των νερών. Αυτή περιλαμβάνει λιθορριπή, στεγανωτικά φυλλα και διάτρητο σωλήνα απορροής των ομβρίων, που τα οδηγεί στο δίκτυο ομβρίων ή σε κατάλληλο αποδέκτη μακριά από το κτίριο. Για επαρκή υδατοστεγανότητα τοποθετείται διπλό ασφαλτόπανο γύρω από το τοιχίο του υπογείου, το θεμέλιο και το φρεάτιο φωτισμού του υπογείου. Το δάπεδο του φρετίου κατασκευάζεται με πατητό τσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 650 kg/m³ με στεγανοποιητικό μάζας και με κλίση προς υδρορρόη, που οδηγεί τα όμβρια στο σωλήνα απορροής κάτω από το φρεάτιο.

  • Second Text:

    1. Πλάκες πεζοδρομίου. 2. Συνδετικό κονίαμα. 3. Σκυρόδεμα C12/15 ενισχυμένο με δομικό πλέγμα. 4. Λιθοπλήρωση, μέσου πάχους 15 cm. 5. Προκατασκευασμένο κράσπεδο. 6. Σκυρόδεμα C8/10. 7. Λιθοπλήρωση με αργούς λίθους για τη διαμόρφωση στραγγιστηρίου. 8. Τσιμεντοκονίαμα τριπτό ή πατητό 450 kg/m³ για εξομάλυνση ή προστασία. 9. Στεγανοποιητική στρώση από ασφαλτικά φύλλα. 10. Επικάλυψη προστασία στεγανοποίησης. 11. Τσιμεντοκονίαμα πατητό 650 kg/m³, με στεγανοποιητικό μάζας. 12. Επίστρωση άμμου, πάχους 1 - 2 cm. 13. Διάτρητος τσιμεντοσωλήνας ανοιχτού αρμού. 14. Γεωύφασμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρέκια

Πρέκια

Λειτουργούν ως αμφίπακτες δοκοί που δέχονται ομοιόμορφα διανεμημένο φορτίο σ’ όλο τους το μήκος.Tο ύψος της διατομής του πρεκιού κατασκευάζεται ως ακέραιο πολλαπλάσιο του ύψους των τούβλων, έτσι ώστε να…
Δομικές επεμβάσεις αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων

Δομικές επεμβάσεις αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων

Oι επεμβάσεις που αναφέρονται αποσκοπούν στην προσαρμογή των δομικών στοιχείων και του κτιρίου γενικότερα στις καταπονήσεις που προβλέπεται να υφίστανται από τη νέα χρήση.Σ' αυτό το πλαίσιο  εντάσσονται επεμβάσεις που…
Οπλισμοί δομικών στοιχείων

Οπλισμοί δομικών στοιχείων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Nέου Aντισεισμικού Kανονισμού και του Kανονισμού Oπλισμένου Σκυροδέματος οι επικαλύψεις του οπλισμού με σκυρόδεμα οφείλουν να είναι:• Σε πλάκες: cmin ≥ 2,0 cm. Σε παραθαλάσσιες…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.