Φρεάτιο φωτισμού υπόγειου χώρου, τύπου "κουρ ανγκλαιζ"

Για την προστασία του χωρου από την υγρασία γίνεται εξωτερικά κατασκευή απομάκρυνσης των νερών. Αυτή περιλαμβάνει λιθορριπή, στεγανωτικά φυλλα και διάτρητο σωλήνα απορροής των ομβρίων, που τα οδηγεί στο δίκτυο ομβρίων ή σε κατάλληλο αποδέκτη μακριά από το κτίριο. Για επαρκή υδατοστεγανότητα τοποθετείται διπλό ασφαλτόπανο γύρω από το τοιχίο του υπογείου, το θεμέλιο και το φρεάτιο φωτισμού του υπογείου. Το δάπεδο του φρετίου κατασκευάζεται με πατητό τσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 650 kg/m³ με στεγανοποιητικό μάζας και με κλίση προς υδρορρόη, που οδηγεί τα όμβρια στο σωλήνα απορροής κάτω από το φρεάτιο.

  • Second Text:

    1. Πλάκες πεζοδρομίου. 2. Συνδετικό κονίαμα. 3. Σκυρόδεμα C12/15 ενισχυμένο με δομικό πλέγμα. 4. Λιθοπλήρωση, μέσου πάχους 15 cm. 5. Προκατασκευασμένο κράσπεδο. 6. Σκυρόδεμα C8/10. 7. Λιθοπλήρωση με αργούς λίθους για τη διαμόρφωση στραγγιστηρίου. 8. Τσιμεντοκονίαμα τριπτό ή πατητό 450 kg/m³ για εξομάλυνση ή προστασία. 9. Στεγανοποιητική στρώση από ασφαλτικά φύλλα. 10. Επικάλυψη προστασία στεγανοποίησης. 11. Τσιμεντοκονίαμα πατητό 650 kg/m³, με στεγανοποιητικό μάζας. 12. Επίστρωση άμμου, πάχους 1 - 2 cm. 13. Διάτρητος τσιμεντοσωλήνας ανοιχτού αρμού. 14. Γεωύφασμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύνδεση υαλοπετάσματος με πλάκα σκυροδέματος στο δώμα

Σύνδεση υαλοπετάσματος με πλάκα σκυροδέματος στο δώμα

Στο μέτωπο της πλάκας του δώματος βιδώνεται μεταλλική πλάκα, η οποία καλύπτει και τμήμα του στηθαίου. Στις επιμήκεις οπές των γωνιών κοχλιώνονται τα μεταλλικά κατακόρυφα στοιχεία του υαλοπετάσματος, διαμορφώνοντας ένα…
Μεταλλικές σχάρες σε μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές σχάρες σε μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές σχάρες αποτελούν μια ειδική κατηγορία βιομηχανικών δαπέδων, τα οποία στηρίζονται σε μεταλλικό σκελετό. Πρόκειται κατά κανόνα για προκατασκευασμένα στοιχεία που παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως υψηλές μηχανικές αντοχές και…
Μηχανισμοί & μέθοδοι βελτίωσης εδαφών

Μηχανισμοί & μέθοδοι βελτίωσης εδαφών

Με τον όρο βελτίωση του εδάφους νοούνται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης ενός τεχνικού έργου.Η βελτίωση του εδάφους επιλέγεται…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.