Τι είναι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και ποια μέτρα προτείνει

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 - 2030 είναι ο στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της, αφορά περίοδο 10 ετών και αξιολογείται κάθε 5 χρόνια και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρείται. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Έμφαση δίνεται στην πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία.
Μερικά από τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η χώρα στο νέο ΕΣΔΑ, είναι η εφαρμογή στην πράξη της αρχής "πληρώνω όσο πετάω", η ενίσχυση και αναβάθμιση των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), καθώς και η δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) και βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη τη χώρα. Ακόμη η ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών αποβλήτων κρίνεται απαραίτητη.
Όσον αφορά στα γεωκτηνοτροφικά απόβλητα, προτείνεται η ανάπτυξη δικτύου συλλογής των αποβλήτων που είναι βιοαποδομήσιμα επ’ ωφελεία της γεωργίας, είτε προς αξιοποίηση της ενέργειας από βιομάζα.
Τέλος, προωθείται η δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23, η ανυπαρξία των οποίων επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στη χώρα από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ειδική ανάγκη υπάρχει στη χώρα για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων αμιάντου, καθώς και συλλογή ιατρικών αποβλήτων μικρών μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να μην καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα.
Πέραν της ανάπτυξης του σχετικού εξοπλισμού των απαιτούμενων υποδομών που θα διευκολύνουν τη χωριστή συλλογή, προτείνεται μία ολιστική προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική σημασία της ανακύκλωσης, με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.