Υδατοδιαπερατά δάπεδα από κυβόλιθους & διάτρητα στοιχεία

Η μέθοδος κατασκευής ενός υδατοδιαπερατού δαπέδου διαφέρει ανάλογα με το είδος της επιφανειακής στρώσης. Ο βασικός σχεδιασμός όμως παραμένει όμοιος και περιλαμβάνει την επιφάνεια του δαπέδου, μία υποκείμενη στρώση χονδρών αδρανών που συγκεντρώνει το νερό (δεξαμενή) και μία στρώση διήθησης (γεωύφασμα) που τοποθετείται ως διαχωριστικό ανάμεσα στις στρώσεις διαφορετικής διαβάθμισης του υλικού και περιμετρικά του αποστραγγιστικού αγωγού. Το πάχος της στρώσης συγκράτησης του νερού είναι αποτέλεσμα υδρολογικής ανάλυσης, ενώ, ανάλογα με το είδος του εδάφους της περιοχής και το ύψος της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα μπορεί να τοποθετηθεί ή όχι στην υπόβαση αποστραγγιστικός αγωγός.
Η διαδικασία κατασκευής ενός υδατοδιαπερατού τάπητα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
• Έλεγχο όλων των ροών της περιοχής που αποστραγγίζεται.
• Καθαρισμό της περιοχής κατασκευής τόσο από το νερό της βροχής, όσο και από φερτές ύλες. Ειδικά αντιδιαβρωτικά υφάσματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ευάλωτα πλευρικά πρανή κατά την εκσκαφή.
• Εργασία των εκσκαφέων από τα πλευρικά του ορύγματος και όχι με είσοδό τους εντός αυτού, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση του υλικού του εδάφους στη βάση. Τα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το όρυγμα, ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια των πλευρών του ορύγματος.
• Χάραξη του φυσικού εδάφους στον πυθμένα και στις πλευρές του ορύγματος σε βάθος 7,5 - 10 cm πριν από την εφαρμογή της στρώσης διήθησης ή του γεωυφάσματος.

 • Second Text:

  Α
  ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ
  1. Λεπτόκοκκα αδρανή σε διάκενα.
  2. Κυβόλιθοι σκυροδέματος πάχους 80 mm.
  3. Περιμετρικό κράσπεδο προστασίας του γειτονικού εδάφους από πλημμυρικές παροχές.
  4. Ζώνη σταθεροποίησης (πάχους 40-50 mm).
  5. Γεωύφασμα.
  6. Βάση από θραυστά υλικά (100 mm).
  7. Γεωύφασμα.
  8. Υπόβαση από θραυστά υλικά.
  9. Αδιαπέραστη στρώση στον πυθμένα και περιμετρικά του τάπητα.
  10. Διάτρητοι αποστραγγιστήριοι αγωγοί σε κατάλληλες αποστάσεις και με κατάλληλη κλίση για τη συλλογή του νερού.
  11. Σωλήνες με κατάλληλη κλίση, που οδηγούν στο δίκτυο ομβρίων.
  12. Υπέδαφος με κλίση.

  Β
  ΥΔΑΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ.
  1. Λεπτόκοκκα αδρανή σε διάκενα.
  2. Κυβόλιθοι σκυροδέματος πάχους 80 mm.
  3. Περιμετρικό κράσπεδο προστασίας του γειτονικού εδάφους από πλημμυρικές παροχές.
  4. Ζώνη σταθεροποίησης (πάχους 40-50 mm).
  5. Γεωύφασμα.
  6. Βάση από θραυστά υλικά (100 mm).
  7. Γεωύφασμα.
  8. Υπόβαση από θραυστά υλικά.
  9. Γεωσυνθετική μεμβράνη στον πυθμένα και περιμετρικά του δαπέδου (προαιρετικά), διαπερατή από το νερό.
  10. Υπέδαφος με μηδενική κλίση.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαμόρφωση σκάλας σε υπαίθριο χώρο

Διαμόρφωση σκάλας σε υπαίθριο χώρο

Oι σκάλες αποτελούν βασικά λειτουργικά στοιχεία κάθε υπαίθριου χώρου, διαμορφωμένου σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Aπαραιτήτως πρέπει να εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή χρήση, ακόμη και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, να…
Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τα σιφόνια είναι στόμια εισόδου νερού στο υπόγειο σύστημα απορροής υδάτων. Τοποθετούνται τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο σημείο της τελικής επιφάνειας του διαμορφωμένου…
Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης είναι η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του.Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.