Λεπτομέρεια κατασκευής εξωτερικής επένδυσης φυσικών λίθων σε αεριζόμενη όψη

Τοποθέτηση πλακών. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με κατάλληλη επιλογή αγκυρίων, σύμφωνα με τη μελέτη. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει απευθείας επάνω στην υποδομή, αν πρόκειται για μη αεριζόμενη όψη ή σε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από την επιφάνεια της υποδομής ή της εξωτερικής θερμομονωτικής ή ηχομονωτικής προστασίας, αν πρόκειται για δικέλυφη αεριζόμενη όψη. Μεταξύ των πλακών προβλέπεται αρμός, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη κίνηση των πλακών στο χρόνο και να αποτρέπεται η επιβάρυνσή τους με πρόσθετα φορτία.

Θερμομόνωση τοιχοποιίας. Καθώς οι φυσικοί λίθοι είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, σε περίπτωση που η τοιχοποιία δεν έχει καθόλου ή έχει ελλιπή θερμομόνωση, θα πρέπει κατά την κατασκευή της επένδυσης να προβλέπεται τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό.

Υγρομόνωση τοιχοποιίας. Στην περίπτωση των μη αεριζόμενων όψεων, οι λίθινες επενδύσεις είναι πιθανό να απορροφήσουν νερό και να το μεταφέρουν στο σύστημα αγκύρωσης αλλά και στην τοιχοποιία και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλέπεται προστασία της κατασκευής από την υγρασία και τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό επιτυγχάνεται με σφράγιση των αρμών, αδιαβροχοποίηση των πετρωμάτων σε περίπτωση που είναι πορώδη και εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος αποστράγγισης στη βάση της κατασκευής.

 • Second Text:

  1. Μαρμαρόπλακες.
  2. Κατακόρυφες δοκοί που στηρίζονται στην όψη (ορθοστάτες).
  3. Θερμομονωτική στρώση ανάμεσα στους ορθοστάτες του κάνναβου στήριξης των πλακών.
  4. Οριζόντιες μεταλλικές δοκοί στήριξης των πλακών.
  5. Διάκενο αερισμού (συνήθως 4,0 - 6,0 cm).
  6. Οπτόπλινθοι.
  7. Φέρον στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.
  8. Εσωτερικό επίχρισμα (π.χ. ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, πάχους 2,0 cm).
  9. Οροφοκονίαμα.
  10. Εξισωτική στρώση (π.χ. γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα, συνήθως πάχους 5,0 - 9,0 cm).
  11. Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης (π.χ. πάχους 2,0 cm).
  12. Τελική επίστρωση (π.χ. πλακίδιο πάχους 1,0 cm ή μάρμαρο 2,0 - 3,0 cm). Εάν η τελική επίστρωση είναι πλακίδιο, αντί του τσιμεντοκονιάματος συγκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόλλα ακρυλικής βάσης πάχους 0,3 cm.
  13. Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιφράξεις

Περιφράξεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ύψος των περιφράξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m με μέγιστο ύψος συμπαγούς τμήματος το 1,00 m από το έδαφος.Διαφορετικά ύψη είναι δυνατόν να…
Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τομή αποστραγγιστικού συστήματος σε φυτεμένο δώμα

Τα σιφόνια είναι στόμια εισόδου νερού στο υπόγειο σύστημα απορροής υδάτων. Τοποθετούνται τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο σημείο της τελικής επιφάνειας του διαμορφωμένου…
Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης είναι η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του.Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.